Εσωτερικοί κανονισμοί

Η τήρηση των εσωτερικών κανονισμών είναι απαραίτητη για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Different Reality Dance Center!